هدف ما سرافرازی ایران است.

هدف ما سر افرازی ایران است.